icon-account icon-glass
Free shipping
Storm Collectibles 真人快打 - 1/12 紹康/紹.可汗可動人偶
Storm Collectibles 真人快打 - 1/12 紹康/紹.可汗可動人偶 Storm Collectibles 真人快打 - 1/12 紹康/紹.可汗可動人偶 Storm Collectibles 真人快打 - 1/12 紹康/紹.可汗可動人偶 Storm Collectibles 真人快打 - 1/12 紹康/紹.可汗可動人偶 Storm Collectibles 真人快打 - 1/12 紹康/紹.可汗可動人偶 Storm Collectibles 真人快打 - 1/12 紹康/紹.可汗可動人偶 Storm Collectibles 真人快打 - 1/12 紹康/紹.可汗可動人偶 Storm Collectibles 真人快打 - 1/12 紹康/紹.可汗可動人偶 Storm Collectibles 真人快打 - 1/12 紹康/紹.可汗可動人偶 Storm Collectibles 真人快打 - 1/12 紹康/紹.可汗可動人偶 Storm Collectibles 真人快打 - 1/12 紹康/紹.可汗可動人偶 Storm Collectibles 真人快打 - 1/12 紹康/紹.可汗可動人偶 Storm Collectibles 真人快打 - 1/12 紹康/紹.可汗可動人偶 Storm Collectibles 真人快打 - 1/12 紹康/紹.可汗可動人偶 Storm Collectibles 真人快打 - 1/12 紹康/紹.可汗可動人偶 Storm Collectibles 真人快打 - 1/12 紹康/紹.可汗可動人偶 Storm Collectibles 真人快打 - 1/12 紹康/紹.可汗可動人偶 Storm Collectibles 真人快打 - 1/12 紹康/紹.可汗可動人偶 Storm Collectibles 真人快打 - 1/12 紹康/紹.可汗可動人偶 Storm Collectibles 真人快打 - 1/12 紹康/紹.可汗可動人偶

Storm Collectibles 真人快打 - 1/12 紹康/紹.可汗可動人偶

$799.00 HKD

此產品由 Storm Collectibles 提供
 • 真人快打 – 紹康/紹.可汗可動人偶

  紹康在1993年真人快打二中首次登場,是最終敵人及主要對手。他是異世界的皇帝,也是宇宙統治者龍王的顧問,以不惜一切代價征服地球為最終目標。真人快打比賽阻止他以武力征服地球,但只要異世界在跟地球人的比賽中連勝十屆,地球便會落入他手中。只要尚宗跟高洛沒有令他失望,他便會取得勝利。

   

  真人快打紹康/紹.可汗特點

  2 x 可替換頭雕

  紹康的戰神頭盔

  大鎚

  紹康專屬皇座

  8 x 可替換手型

  SKU: ST112-000

Sale

Unavailable

Sold Out